دکتر شریعتی پژوهشگر جامعه شناسی
dr shariati
خوش آمدید

صفحه نخست
تماس با من
نویسندگان وبلاگ آمار وبلاگ
  RSS 2.0   لوگوی دوستان پرشین وبلاگ

آسیب شناسی انتخابات مجلس در ایلام

پدیده ی انتخابات یکی ازمعدودپدیده های با فراوانی تکرار کمابیش سالانه جامعه ی ماست ومانند واپسماندگیهایمان درسایر نهادهای فرهنگی  دراین عرصه نیزهمچنان باآسیب هایی مواجهیم که یادآوریشان ضرورتی انکارناپذیراست.درحالیکه تاانتخابات مجلس نهم مدت زمان زیادی باقی مانده است یارگیری ها واعلام حضوردرانتخابات ازطریق پیامک و عیادت و دید وبازدیدهای سیاسی آغازشده است. این نوشتار  درصدد برشماری برخی ازویژگیهای خاص وبومی این پدیده است.نوشتارحاضرگزیده ای ازسخنرانی  اینجانب در جمع دانشجویان درانتخابات سابق است که همچنان می تواند بیانگربخش عمده ای از ویژگیهای این پدیده باشد!!!!

درآن سخنرانی دیدگاههای نظری مطرح شده توسط اندیشمندان جامعه شناسی نظیرمرتن -وبر -مارکس-پارسونزوپاره توتحلیل وضمن بررسی واگرائی وهمگرائی این دیدگاه هابه یک چارچوب نظری تحلیلی برای تحلیل انتخابات در استان پرداخته شده وبمددالگوی نظری آلبرت بندورادرروانشناسی این پدیده تحلیل گردید بنظرمیرسد۲دسته عوامل درالگوی انتخاباتی دراستان ایلام ودیگر استانهای همجوار نقش پراهمیت وآسیب زا یی دارند که خلاصه ای از آنها را مطرح مینماییم :

۱-عوامل فرهنگی واجتماعی:

۱-فرهنگ عشیره ای وعدم تحقق کامل فرماسیونهای اجتماعی ناشی ازتخته قاپوکردن عشایر دردوره پهلوی

۲-بومی نکردن مشترکات منطقی فرهنگ ملی وجهانی

۳-ضعف تعمیم حس وفاداری به نهادهای ملی ودرنتیجه فرهنگ سیاسی محدودمبتنی بروابستگیهای ناب محلی

۴-فقدان یا ضعف نهادهای مدنی واحزاب سیاسی ودرنتیجه ظهورفردبعنوان نیروی سیاسی ضعیف

۵-خویشاوندگرائی وحس تعلق به قبیله وتبدیل رقابت سیاسی به کشمکش قبیله ای

۶-خودی تلقی کردن نامزدایلی وغیرخودی بودن سایرنامزدها وعدم توجه به برنامه ها

۷-توزیع نامتناسب اقتدار ایلات رابرای حمایت کاندیدای ایلی بسیج میکند

۸ -به جای برنامه هاوشکافهای سیاسی ومدنی شکافهای منطقه ای وزبانی باهم رقابت میکنند

۹-سرنوشت سازبودن انتساب به ایل قدرتمندوپرجمعیت وخویشاوندان سببی وسیاسی

۱۰-سیاست گریزی یا سیاست پرهیزی زنان وپیروی سیاسی آنان از همسران(هرمرد ایلیاتی ۲رای دارد!!)

۱۱-شیخوخیت وپیرسالاری تعمیق گر دلبستگی به فرهنگ عشیره ای است ودرانتخابات موثر!!

۱۲-تصمیم گیری پیران همواره احزاب دست راستی  ومحافظه کار یا دولت سالار را تقویت کرده وکاندیدای ایلی اینگونه راترجیح میدهد

۱۳-دربسترمناسبات اجتماعی جامعه درحال گذارکاندیدای نخبه واقعی نیزنخبه اسمی میشودودرتبلیغات عوامزده عمل میکند

 

۲-عوامل مرتبط باکاندیداها:

۱-بهره گیری اغلب کاندیداهاازکنشهای سنتی وعاطفی

۲-تبلیغات home to home&face to face                                            

۳-معامله با پیله وران سیاسی بابهره گیری ازمحرک مادی

 ۴-وعده های دروغین غیر محقق براساس نیازهای افراد ومناطق ونیز قول تحقق وعده های محقق نشده نماینده قبلی

۵-عوام فریبی ووارونه جلوه دادن واقعیت۶

-همشکلی رفتاری باعوام وتوده مردم برای کسب مشروعیت(عیادت -فاتحه -......)

۷-همشکلی رفتاری با توده وعوام درآستانه کاندیداشدن(تواضع متکبرین وآشنائی قدم مبارک پاترول نشینان(وانگهی دراین دوره سانتافه و لگسوس سواران با پیاده روها)

۸-ارائه ایدئولوژی مبهم(هرکسی از ظن خود شدیارمن)

۹ -انتساب خود به جناح مستقل وتوجیهات بی اساس سیاسی(ابن الوقتی سیاسی)

۱۰-فرصت طلبی وتبلیغات زودرس

۱۱-استفاده ابزاری ازدین وپیمان براساس آموزه های مقدس بدون توجیه منطقی وعقلانی

۱۲-دامن زدن به احساسات قوم مدارانه وتحریک گروه های قومی برای رسیدن به هدف (البته برخی آموزه های سیاسی وحزبی را نیز به عنصرقومی می آلایند  !!!!!!!!)

۱۳-جابجائی اهداف (استفاده ازمناصب اداری درچندسال برای رسیدن به هدف درکارزارانتخاباتی !!!)

۱۴-ارائه شیوه تبلیغات براساس نیاز واعطای پاداش زمانمند به افرادمتنفذ

                        نتیجه:

۱-پول ننگین   و    وعده ی دروغین     نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ۲-الف:تعیین هدف 

  ب:شناسائی کاندیداها

پ:ارزیابی برنامه ها

ت:رای به فردشایسته ومعتقدبه مردم سالاری دینی

        موفق باشیـــــــــــــــد 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳٩٠/۸/٢٩ - علی فیض اللهی
خطاطي نستعليق آنلاين