گزارشی غیررسمی وخودمانی ازیادواره شهدای عزیز دهستان بولی بخش چوار

 

بسم رب الشهداوالصدیقین

باهمت جمعی ازجوانان متعهد منطقه بولی وباهمکاری بنیادشهیداستان مراسم سنتی چمربمناسبت پاسداشت و یادواره ی 50 تن ازشهدای منطقه بولی در دوران دفاع مقدس ونیز سرلشکرخلبان شهیداحمدکشوری درجوارامامزاده سیدمحمد(ع) درروستای چمن دهستان بولی برگزارشده بود.بدعوت دوست عزیزم آقای نعمت رحیمی درمعیت آقای دکترمحمد علی اکبری , والدمحترمشان وآقای غفارصالحی توفیق حضوردراین مراسم نصیبم گردید.

حفظ وذخیره الگوهای ایثاروشهادت ونیز ترویج واشاعه این فرهنگ وحفظ و پاسداشت نمادهای ملموس آن و انتقال گفتمان مقاومت ، ایثاروشهادت به نسلهای بعدی ازجمله رسالتهای همه ما  است گرامیداشت یاد شهداوبازخوانی زندگی ومرامشان وکنکاش درفرهنگ ایثاروشهادت مهمترین کارکردش حفظ و انتقال این گفتمان اصیل اسلامی به نسلی  است که ازجنگ ودفاع 8ساله جزروایتی ناقص ورسمی نشنیده یا ازآن خاطره ای نداردوبدیهی است. هرچند برگزاری چنین آیینهایی بسیارارزشمنداست ولیکن صرفا با مراسمی چندساعته نمیتوان به اهداف اصلی این موضوع رسیدوبهتراست که این موضوع دردستورکارنهادهای مدنی منطقه قرارگیردودبیرخانه دائمی ای برای آن درسطح بخش وشهرستان تشکیل گردد.

نکات قابل ذکر این مراسم رامیتوان مواردزیردانست:

1- حضورتقریبا 8000 نفرجمعیت دراین مراسم علیرغم بعدمسافت ومشکلات تردد درجاده نه چندان مناسب منطقه ، نشانگر توجه وتعهد شرکت کنندگان به پاسداشت شهدای مظلوم این دیاربودکه درتریبونهای رسمی استان درچندسال گذشته ذکری ازاین شهدا وتعداد شهدای بولی به عنوان مرزداران واقعی مرکزاستان به عمل نیامده بود.

2- حضورپررنگ نخبگان وجوانان بولی وتلاش شان برای حفظ نظم وغنای مراسم قابل تقدیر بودو ازهمه مهمتراستقبال ومهمان نوازی آنان بود.

3-  حضور پرتعداد مردم ایل ارکوازی – همجواروهم پیمانان تاریخی ایل بولی-  ازتمام طوایف وتیره هایش نشان ازهمبستگی واخوت تاریخی این دوایل بود . هرچندمتولیان مراسم سخنی از همرزم بودن ارکوازیها وخلق حماسه های ماندگار مشترکشان دوشادوش هم درتنگ بیجاروتنگ بینا ودرحماسه میمک ومصاف مردانه شان باتجاوزگران بعثی بر زبان نیاوردندوحتی حضورشان درمراسم رانیز اعلام نکردند که تکدرخاطر بعضی از ارکوازیها را به همراه داشت.زیرا متاسفانه درچندسال گذشته متولیان قبیله گرا وخودخوانده ی مراسم سالیانه ی حماسه میمگ نقش ارکوازیها و بولیها ودهبالایی هاو...را ونیزنقش پیشکسوت جهادورزم وفرمانده نیروهای مردمی بخش چوار حاج جوزعلی نجفی قهرمان بی ادعایی که اکنون باجراحات وصدمات ناشی از جنگ درمیمک دست وپنجه نرم میکند, راانکارکرده بودند!! وداستان نویسهای جبهه ندیده داستانهای قوم مدارانه نگاشته وبا برساختن هویتی جعلی بی انصافی رواداشته ومتولیان رسمی جنگ نیزاین اشتباه تاریخی رااصلاح ننموده اند.راستی چه حکایتی دارداین خودگویی وخودخندی که دراستان ما روندجاری امورگشته است؟! وازاین حیث به رسم همرزمی وهمجواری ومهمان نوازی خاص بولیها انتظار بیجایی نداشتند.هرچندکه عظمت شهدا ومراسم برگداشت آنان اجل ازاین موارداست وحتما تعمدی درکارنبوده است.آنچه واقعیت دارداین است که حماسه ماندگارمیمک راعشایرغیورمرزدارایلات بزرگ خزل,ارکوازی,دهبالایی وبولی و... خلق نمودندوصفحه ی زرین ودرخشانی درتاریخ مقاومت ,وطن دوستی , ایثار وشهادت طلبی ایلامیان است ومصادره ی قبیله ای وقوم مدارانه ی آن ازجانب هرکسی امری مذموم است ونمی تواندکارکردمثبتی داشته باشد.نقش بی بدیل جوانان پاکباخته ی این استان وسردارانی چون شهیدیادگارامیدی, شهیدابراهیم علیخانی,شهیدمحمدقبادیان,شهیدولی الله عباسی و...ازخزل وسردارشهیدجاسم امامی وشهیدجوهرمرادی و... از ایل ایوان و سردارشهید رضاترنیان , سردارشهید مرتضی ساده میری(معروف به هلتی) و سردارشهید غلام ملاحی... ازایل شوهان و شهید علی بسطامی, شهید علی غیوری, شهید محمودپیرنیا و... ازایل ملکشاهی و سرادران شهید نورعلی, علیمحمدفیض الهی  , شهید سرافرازصیدحسن فیض اللهی (معروف به دلاورغرب) و شهید اسکندرانوری و سردارشهیدوفرمانده رشید محمدعلی جمشیدی و... ازایل ارکوازی و سردارشهیدعبدالله محسنی وشهیدصفرسلیمانی ازایل بولی وسردار شهید روح الله شنبه ای و...ازایل دهبالایی وشهدای سرفرازسایرایلات درتاریخ ماندگاردوران هشت ساله  دفاع مقدس صفحه ی درخشانی گشوده که تافراخنای زمان واعصارتداوم خواهدیافت.

4- تاخیر 5/1 ساعته مسئولین منظم ووقت شناس استان موضوعی است که نمیتوان ازذکرش چشم پوشی کرد! البته به استثنای مدیران وکارمندان سازمان بنیادشهیداستان  ازجمله حاج ستاری ،  حاج سلمان رستمیان, حاج علی منصوری وسایرهمکارانشان و فرماندارمحترم ایلام آقای ارجمندی.

5- بیان خاطراتی ازشهیداحمدکشوری توسط مادرگرانقدر و سالخورده ی ایشان که مسافتی را ازشمال تا نقطه مرزی طی کرده وحضوریافته بود،جمعیت رابه حال وهوای روزهای جنگ بردوآموزنده واثرگذاربودوراستی بدرستی رهبرانقلاب فرموده اند که« کشوری ارتشبد بهشت است».به نظرم مردم بولی این بارهم ذکاوت ونبوغشان رابه رخ کشیدندوبرگزاری مراسم تجلیل ازشهدای منطقه مقارن باسالروزشهادت این شهیدبزرگوارکه بحق برای حفظ امنیت مردم مرزنشین غرب کشورازجمله ایلام وبویژه مردم نستوه بولی نقش سترگی ایفاکرده بود، ستودنی است.

6- شهدای بولی بویژه شهیدعبدالله محسنی ازفرماندهان شناخته شده ی زمان جنگ بودوکسانیکه جبهه رفته اند ازرشادتها ودلاوریهای بسیجی قهرمان ورشید شهید صفرسلیمانی ازنیروهای شجاع اطلاعات وعملیات لشکرامیر(ع) حکایتها شنیده اند یا ازشهیدصحبت نعیم و تویوتای واحدتدارکاتش خاطره هادارند.کمااینکه دکترعلی اکبری ازمهربانی اش باخویش درقلاویزان برایم خاطراتی گفتندوخودنیزحداقل ازاین سه بزرگوارخاطره هادارم و بی اغراق حضورم بیشترادای دینی به این عزیزان وسایرشهدای گرانقدر بولی بود.البته بولی دارای یادگاران سرفرازی از دوره دفاع مقدس است که راویان امین حماسه های شهدای گرانقدراین مرزوبوم اندوتجلیل از آنان نیز بایددردستورکارقرارگیرد.ازجمله: حاج عبدالله تاجفر آزاده قهرمان ،آقایان سعدالله،ستار،عبدالله وعلی منصوری جانبازان صبور،حاج غضبان قادری فرمانده قهرمان گردان 501 ,حاج قدرت مهدوی و... و حاج عادل صفری آزاده قهرمان وجانبازی که اخیرا به شهدا پیوست و...

7- یگانهای امدادی وانتظامی وپایگاههای مقاومت بسیج درمناطق مسیریادواره تلاش ارزنده ای داشتند.

8- صوت زیبای قاری جانباز دفاع مقدس حاج شیرعلی رحمانی – برغم نابینایی ناشی از جراحت زمان جنگ-  که به زیبایی وصلابت قرآن تلاوت نمود اوج شکوه مراسم نکوداشت بودوالحق که شایسته تجلیل است.

9- حضورسردارانصاری برای خیلی ازبچه های جنگ  خاطره انگیزبود - یادایامی ... - هرچند معرفت به خرج ندادم وبه حضورشان شرفیاب نشدم - ... وموی سپیدشان برای ما که جوانی اش رازمان جنگ دیده بودیم یادآورگذرعمرو ...و اینکه این نیزبگذرد, بود.

10- نوای حزن انگیز یکی از خوانندگان چمر دربدو ورودم به مراسم لحظاتی بشدت منقلبم کرد البته فکر نمیکنم مرادیده باشد. وقتی دررثای برادرم سردار قهرمان شهید نورعلی میگفت:

میگ بیست وسه رادار وه بانه و       نورعلی خسه ی  وه خلبانو

نورعلی الس که ی وقت خاوه       خاو نه وه وقت وه تو ناباوه

ازابرازلطف آن برادربزرگوار بسیارسپاسگزارم.

12- درحاشیه مراسم بادوستان بولی وارکوازی وهمکلاسان دوران راهنمایی ودبیرستان ودانشگاه  یاهمرزمان دوره جنگ توفیق تجدیددیداری حاصل آمدکه دراین عصرتنهایی انسان های دوره گذار خودغنیمتی بود. ازدیدن دکترپرویز باقری(دانشجو درمالزی) ودکتربهزادمهکی (دانشجو در آلمان) بی نهایت خوشحال شدم وتوفیقشان آرزوی من است.

13- حضور هدفمند وفعال تعدادی از کاندیداهای نمایندگی مجلس چشمگیربودوبی نهایت فعال ومهربان وبنده نواز بودند والبته خاکی وخودمانی واهل مصافحه وروبوسی و... خلاصه...

14- روحانی محترمی ازایل بولی - حاج آقا میهن دوست -  باصلابت ودلنشینی خاصی به میهمانان خوشامدی گفت والبته 2 درخواست محلی هم داشت:

الف) ترمیم جاده ها ی منطقه  ب) تبدیل دهستان بولی به بخش.

استاندارمحترم ومتواضع جناب آقای اعلایی نیزهیچ اشاره ای به این درخواست درصحبتهایش نفرمودند- البته اگرفرموده اند ومن نشنیده ام دوستان کامنت بگذارند تصحیح خواهم کرد - بازهم تکرارمیکنم البته ...

دراثنای صحبتهای حاج آقامیهن دوست بذهنم رسید:

کاش حاج آقااین درخواست راازجناب آقای استاندار ودرآن جمع نمیداشت زیرا دیگر:

رای بولی ها پر !!

چون خدمت جناب انورتان عرض کنم نه بولی بخش خواهدشدونه جاده ها آسفالت.چرا؟ چون اولا استاندارمحترم هیچ قولی ندادند وثانیا کاندیداهای معزز ویاورمحرومان شعاررای جمع کنی گیرشان آمدودرپوسترهای تبلیغاتی شان شعارخواهنددادکه:

جاده بولی آسفالت باید گردد.

دهستان بولی بخش باید گردد.

نشان به آن نشان که شش دوره خزلها و هفت دوره ایوانیها به شعارتونل آزادی ورنو احداث باید گردد رای دادندولی خداراشکرنتیجه گرفتند البته بعد 30 سال ولی آبدانانیها تا قرن بعدبه شعار تونل کبیرکوه احداث بایدگردد رای میدهند ومردم بولی به آن دوشعار!!

خداکندمن بدبین باشم ولی حرف حاج آقابه کرسی بنشیندهرچندکه به دلم برات شده که...! وبه جناب آقای اعلایی احسنت میگویم که لبیک نگفت وشعاری برایمان گذاشت که پوسترهایمان رااگر ای خدا راچه دیدی یکروزی ماهم پولدارشدیم یاپولدارمان کردند,کاندیداشدیم و رای برادران بولی را قاپیدیم!

خداوندا به همه ما توانی ده که بتوانیم ضمن درک فرهنگ ایثاروشهادت , راه شهیدان گرانقدر راادامه دهیم یاحداقل پاسدار میراث ارزشمندشان باشیم.

درودخدا بر جوانان متعهد بولی که برای برگزاری این مراسم باشکوه متحمل زحماتی گشته اندو تنها میتوانم بگویم:

خسته نباشید و اجرکم عندالله

 

17/9/1390

 

/ 5 نظر / 73 بازدید
بهزاد مهکی

سلام دست مریزاد. همانگونه که فرموده اید این مراسم که برای برگزاری آن زحمات بسیاری کشیده شده بود، زیبا و باشکوه بود. 1. چیزی که سبب شد مردم ایلام با وجود دوری محل برگزاری و جاده بسیار بد، به این شکل از مراسم استقبال کنند، بزرگی نام شهداء و البته تلفیق فرهنگ شهادت با سنت زیبای چمر بود. 2. جا خالی شهداء، غمی بزرگ است اما کم لطفی، بی تفاوتی و در مواردی ستم به فرهنگ بومی و سنت های بی نظیری چون چمر نیز برای ما دردناک است. در حالی که دیگر کشورها با استفاده حداکثری از فرهنگ و آداب و رسوم نه چندان کهن و غنی خود، درآمدهای آنچنانی از صنعت گردشگری کسب می کنند بدبختانه ما نه تنها هیچ برنامه ای در این راستا نداشته ایم که حتی سال ها در راستای کم رنگ کردن فرهنگ های بومی محلی تلاش کرده ایم. 3. کاش آن جناب روحانی از حضرت استاندار درخواست می کردند که از محل اعتبارات طرح نسیم رحمت، اقدامی برای بهبود وضعیت جاده های منطقه انجام دهند!! ضمنا در شرائط کنونی به وعده های محکم حضرات هم اعتباری نیست. 4. حسن سوء استفاده نامزدهای انتخاباتی از چنین درخواست هایی را بسیار زیبا بیان فرموده اید.

حيدر فيض الهي

سلام خيلي زيبا و حرفه اي حق مطلب را ادا نمودي .بسيار سپاس گزارم .ولي آنچه باعث تكدر خاطر ميگردد اينست كه بعضي ها دستاوردهاو زحمتهاي رزمندگاني كه فارغ از قبيله و طايفه و فقط براي عزت وسربلندي اسلام وايران خالصاته جنگيدند را مصادره نمايند كه اين امريست مذموم.اي كاش مثل اونها خالصانه با هم باشيم

امیدعلی باپیری

زیبا ورسا نوشته بودید به گونه ای که بدون حضور فیزیکی احساس بودن در آن مکان نیز به من دست داد. درعین سادگی نگارش حاوی پیام های مختلف برای همه افراد ،دانشگاهی ،غیردانشگاهی ،سیاسی،و.........بود.برای لحظاتی کوتاه درفضای جبهه وجنگ وخاطرات مریوط به شهدای عزیز قرارگرفتم .خداخیرت دهد

بی نشان

برادر ارجمند جناب آقای فیض الهی خداوند متعال را شاکریم در ایام محرم و سالروز شهادت سیدالساجدین آقا امام زین العابدین (ع) سعادت زیارت نواده بی نام ونشانش در بخش چوار نصیب فرمود از طرفی حضور پرشور و معنا دار مردم ایلام که نشان از عشق و علاقه به شهدا بود نشان می داد که هنوز این مردمان جهت دفاع ازکیان اسلامیمان پای کار ایستاده اند اما جای نگرانی است که شما به عنوان یک چهره علمی و سیاسی هنوز گله مندی از نام نیاوردن ایل ارکوازی آورده اید که جا داشت تشکری از بانیان محفل که با چه هدف و نیتی پیگیر برگزاری مراسم شدند داشته باشم اما بدان که ما همه برادریم خداوند حفظتان کند برادر جان

علی وحیدی

سلام برادر واقعا ممنونم با این گزارش تمام خاطرات را برایم تازه کردی و برخی از دوستانی که اسم بردید و محل برگزاری مراسم برای خیلی شیرین بود!کاش اسامی دیگر سرداران شهید در حدامکان ذکر می شد یاحق