خلاصه ای از چکيده پژوهش درباره طبقه متوسط جديد

بررسي‌ فرآيند پيدايش‌ و رشد طبقه‌ متوسط‌ جديد در ايران‌ (مطالعه‌ موردي‌ شهرايلام‌)

چكيده

الف‌) ضرورت‌ و اهميت‌ موضوع‌: بعلت‌ فقدان‌ مطالعه‌ جامعي‌ در باره‌ ساختارهاي‌ طبقاتي‌ جامعه‌ ايران‌ بويژه‌ در باب‌ طبقه‌ متوسط‌ جديد در ايلام‌، اين‌ تحقيق‌ در صدد است‌ كه‌ حداقل‌ نقشي‌ در شناسائي‌ جامعه‌ معاصر ايفاء نمايد. توسعه‌ نهادهاي‌ حقوقي‌، اداري‌، سياسي‌ و ... بنيادگذاري‌ نظام‌ سرمايه‌ داري‌ وابسته‌ در ايران‌ عامل‌ پيدايش‌ اين‌ طبقه‌ جديد است‌ كه‌ بسياري‌ از متفكرين‌ آنرا مروج‌ توسعه‌ اجتماعي‌ قلمداد كرده‌اند كه‌ بايستي‌ مورد بررسي‌ قرار مي‌گرفت‌.

ب‌) روش‌ تحقيق‌: در اين‌ تحقيق‌ علاوه‌ بر مطالعات‌ كتابخانه‌اي‌ در باره‌ قشربندي‌ و طبقه‌ جديد و نيز اخذ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ادوار مختلف‌ تاريخ‌ در ايران‌، در مرحله‌ اصلي‌ تحقيق‌ به‌ روش‌ مطالعات‌ پيمايشي‌ و از تكنيك‌ پرسشنامه‌ استفاده‌ گرديده‌ و پاسخگويان‌ از طريق‌ اعمال‌ روشهاي‌ نمونه‌گيري‌ خوشه‌اي‌، مطبق‌ و تصادفي‌ ساده‌ از بين‌ كاركنان‌ ادارات‌ دولتي‌ و نيز بخش‌ خصوصي‌ انتخاب‌ شدند و در استخراج‌ نتايج‌ و نمايش‌ اطلاعات‌ از شيوه‌هاي‌ آمار توصيفي‌ و استنباطي‌ و شاخص‌ سازي‌ بهره‌ برده‌ايم‌.

ج‌) يافته‌هاي‌ تحقيق‌: نوسازي‌ اداري‌، اقتصادي‌ و ايجاد نهادهاي‌ آموزشي‌ به‌ شيوه‌ غربي‌ هسته‌ اصلي‌ اين‌ طبقه‌ را در ايران‌ بنياد گذاردند. از وجوه‌ مميزه‌ اين‌ طبقه‌ نسبت‌ به‌ ساير طبقات‌، عامل‌ تحصيلات‌ است‌. اينان‌ حقوق‌ بگيران‌ بخش‌ دولتي‌ و خصوصي‌اند و شمارشان‌ همواره‌ رو به‌ فزوني‌ است‌ و به‌ سبب‌ دارا بودن‌ مهارتهاي‌ فني‌ و تكنيكي‌ و قدرت‌ اداره‌ سازمانهاي‌ بوروكرانيك‌ آنان‌ را بوروكرات‌ مي‌نامند، براي‌ تعريف‌ اين‌ طبقه‌، بايد ملاكهاي‌ تحصيل‌،درآمد (حقوق‌)، شغل‌ و سبك‌ زندگي‌ را بكار گرفت‌. همچنين‌ اين‌ طبقه‌، طبقه‌اي‌ متجانس‌ نيست‌ و از ويژگيهاي‌ رفتاري‌ آنان‌ بايد از محافظه‌ كاري‌ سياسي‌، اطاعت‌ پذيري‌، مشاركت‌ كم‌ در امور سياسي‌، سنت‌ گريزي‌ و فقدان‌ تشكل‌ صنفي‌ و آگاهي‌ طبقاتي‌ نام‌ برد.

/ 0 نظر / 12 بازدید