بحثی درجامعه شناسی نظامی: یک سرباز،یک سربازاست آیااینطورنیست؟

 

خلاصةمقاله ای ازکتاب جامعه شناسی ارتش ونیروهای نظامی که بزودی منتشرخواهدشد

یک سرباز،یک سربازاست آیااینطورنیست؟

ارتش وسربازانش درعصرجهانی سازی

نوشتة:گرهاردکومل

مترجم: علی فیض اللهی

مقدمه

براساس افسانة پرنسس کادموس فینیقی ، که داستان جستجوی خواهرش یوروپ است که توسط زئوس دزدیده شده بود،سرباز فرزندیک اژدهاست. دقیق تراینکه سربازان ازدندانهای اژدهای کشته شده توسط کادموس که درزمین کاشته شده بودند،به وجودآمدند.اووید درکتابش تحت عنوان  استعاره ها داستان چگونگی پیدایش سربازان ازدندانهای اژدها،بیرون آمدن آنهااززمین، جنگیدن خشمگینانه شان بایکدیگر برای چیزی که ازآن به بعد تصوراصلی حرفه یا شغل سربازی بوده است،رابیان میکند بعبارتی عنصرنبرد،گاهی اوقات به اصطلاح جنگ تن به تن تصورشده است.آنها یکدیگر را می کشند تا اینکه فقط پنج تن ازآنهاباقی می مانند.سپس این پنج سربازباقی مانده به کادموس دریافتن شهرتبس کمک می کنندوبنیانگذاران حکومت اشرافی تبان می شوند.این (داستان) ،پس ازآن، خواننده رابا این احساس که سربازان یاحداقل بیشترآنها ، تااندازه ای شرور و پست هستند،رها می کند.بااین وجود،حماسة اووید تک بعدی ویک سویه نیست،بلکه یک ارزیابی دوسویه ای ازسرباز را ارائه می دهد،دقیقاً به این دلیل که بعضی ازسربازان جنگ راسپری نموده وتااندازه ای آزاده وقابل احترام هستند. واین می تواند یک تصورمناسبی ازآن چیزی که درخلال سطوری که درادامه می آید،رانشان دهد. بنابراین،این فصل تلاشی جهت بررسی سربازوارتش ازیک دیدگاه فرا- یا بین رشته ای است. چنین دیدگاهی برای جامعه شناسی نظامی به عنوان یک رشته درتلاشش برای درک صورمتعدد انجام وظیفة  مرتبط با ارتش وسربازانش به عنوان یک پدیدةاجتماعی پنداشته شده است.دراین شیوه ، بویژه به سراغ علوم سیاسی،جامعه شناسی ،تاریخ وحتی روانشناسی می رویم.دلیلفرارشته ای یا بین رشته ای دراین حقیقت ساده نهفته است که ارتش خودش یک پدیدةاجتماعی بسیارپیچیده است ویکی ازهمان (پدیده هایی) است که سطوح گوناگون را در می نوردد و چندین زمینة مختلف رامتأثرساخته و ازاین رو موضوعی برای فرایندهای چندگانة تأثیرمتقابل است.

/ 1 نظر / 31 بازدید
شاگرد

یاداردوی درس جامعه شناسی وسفربه قلاویزان به خیر