فراتحلیل تحقیقات

بسمه تعالی

فراتحلیل تحقیقات آموزشی استان ایلام

1- فراتحلیل یکی ازروشهای تجزیه وتحلیل یافته های پژوهشهای مختلف دریک حوزه مشخص جهت برنامه ریزی است وپژوهش حاضر نیزدرصددپاسخ به این سئوال اساسی است که:"درتحقیقات آموزشی انجام گرفته در آ.پ استان ایلام به چه میزان اصول علمی انجام یک تحقیق علمی رعایت شده است؟"

2-اهداف تحقیق: بررسی محتوای تحقیقات آموزشی انجام گرفته درآ.پ استان ایلام بمنظور:

1-دسته بندی موضوعات مطالعه شده 2-دسته بندی روشهای بکار گرفته شده 3-ارزیابی روش شناسانه پژوهشهااز نظر: الف)ارزیابی بیان مسئله پژوهش ب)ارزیابی بیان اهداف ج)ارزیابی شیوه تدوین پیشینه د)ارزیابی سئوالات/ فرضیات پژوهشی ه)ارزیابی روش شناسی پژوهشها و)ارزیابی شیوه نتیجه گیری در پژوهشها ز)ارزیابی راهکارها ی ارائه شده  ح)ارزیابی تنگناهای مطرح شده

4- ارائه پیشنهاد درزمینه تحقیقات آموزشی آینده سازمان

 

3-روش تحقیق:بررسی ومطالعه اسنادی ازنوع تحلیل محتوای متون است.

4-جامعه ونمونه آماری:176پروژه درکتابخانه پژوهشکده موجود است که 56مورد توسط شورای تحقیقات انجام گرفته و49 پژوهش آموزشی بعنوان نمونه انتخاب شده است.

.

5- تکنیک گردآوری داده ها:در این پژوهش براساس طراحی دوفقره پرسشنامه معکوس محقق ساخته باسئوالات ارزیاب اطلاعات مورد نیازگردآوری شده وبروش فراتحلیل مورد ارزیابی قرارگرفته اند

 6- روائی ابزاراندازه گیری:ابتدا برای تعیین اعتبار ابزار ازشیوه اعتبارمحتواکه معمولابرای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک مفهوم بکارمیرود ومعرف چگونگی توصیف ابعادمفهوم است استفاده شد وپس از طراحی واصلاح ابزار.پرسشنامه ها در اختیار 5 نفرازافراد متخصص ومحقق باتجربه دررشته های جامعه شناسی .روان شناسی وعلوم تربیتی قرارگرفته واعتبارصوری ابزارموردارزیابی قرارگرفت وبراساس قضاوت داوران اعتبارابزار درسطح بالا ارزیابی شد.

7- پایائی ابزاراندازه گیری: قابلیت اعتمادپرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ 865/. محاسبه شد.پس ازارزیابی داوران از هرپروژه . برای اطمینان ازصحت قضاوت داوران . نمره هر سئوال.هر جزء وهرپروژه محاسبه ومیانگین وانحراف معیارآنها نیزمحاسبه شده وبرای اطمینان بیشتر به قضاوت داوران برای کل پروژه ها ضریب همبستگی پیرسون نیزمحاسبه گردیده که 95/.باسطح معنی داری کمتر از001/.است وبیانگرهمبستگی بین قضاوت داوران است.

8- شاخص ها:درپرسشنامه 14مقیاس وجودداردکه ازترکیب چندمقوله بوجود آمده وازتلفیق وتجمیع امتیازات آنهاامتیازیانمره هرکدام ازپروژه ها مشخص میشود وهرمقیاس بیانگریکی ازاجزاء ساختمان تحقیق است که ازطریق محاسبه امتیازات مورد داوری قرار میگیرد.

9- مهمترین یافته ها(خلاصه):

1- تمام پژوهشهاکاربردی اند.

2- 2/8درصدازپروژه ها تبیینی و8/91درصد توصیفی اند وبرخی ازمحققین ازتشخیص درست نوع تحقیق عاجزبوده اند.

3-67.3درصد ازپژوهشهاازفرضیه استفاده کرده اندوبطورمتوسط درهرکدام 10.9فرضیه طرح شده ولی تمام فرضیه ها ساده وبیشتر متغیرهای زمینه ای را طرح کرده اند.

4-16پژوهش در مقطع متوسطه. 8پروژه دوره ابتدائی. 3پروژه دردوره راهنمائی. 14پروژه درهمه مقاطع. 8پروژه درادارات وواحدهای تابعه و...انجام شده است.

5-37درصدازپژوهشهادرزمینه نمونه گیری وتعیین حجم نمونه خوب ارزیابی شده وبقیه ازاین نظر دارای ضعفهائی بوده اند.

6-در81.6درصدازپژوهشهاازپرسشنامه استفاده شده است.

7-درزمینه آزمونهای آماری نیزضعفهائی وجوددارد وازتکنیکهای پیشرفته آماری بندرت استفاده شده است.

8- 55.1% از تحقیقات .بیان مسئله رادرسطح خوب بیان کرده و44.9%دراین زمینه اشکالات جدی دارند.

9- 71.4%ازپژوهشهادرزمینه بیان اهداف تحقیق خوب ارزیابی شده اند.

10-72.7% "    "  که مبادرت به ارائه سئوال کرده اند ازاین نظر خوب عمل کرده اند.

11- 67.3% "    " از فرضیه استفاده کرده اندوتنها در42.4% از آنها فرضیات مطرح شده با مبانی نظری وتجربی پژوهش ارتباط دارندکه حاکی از انفصال مبانی نظری از سطح تجربی وتحلیلی پژوهش است.

12- ازنظر معیارمندی مبانی نظری وتجربی تنها 28.6% از پژوهشهاخوب ارزیابی شده اند.

13- 53.1% ازپژوهشها ازنظرمعیارمندی روش شناسی تحقیق باامتیازخوب ارزیابی شده اند.

14- فقط26.4%ازپژوهشها ازحیث رعایت معیارهای علمی نتیجه گیری باامتیازخوب ارزیابی شده وبقیه ازاین لحاظ دارای اشکال بوده اند.بنحویکه تنهادر20.4%ازپژوهشهانتایج بامبانی نظری ربط داده شده ودر44.9% نیزنتایج با مبانی نظری وتجربی ارتباط چندانی ندارند یا کاملا بی ارتباط اند.

15-57.1% ازپژوهشها ازنظررعایت معیارپیشنهادات خوب عمل کرده اند.

16- تنها20.4% ازپژوهشها ازنظررعایت معیاربیان تنگناهای پژوهش باامتیازخوب ارزیابی شده اند.

17- ارزیابی کلی پژوهشهانشان میدهدکه بخش عمده ای از آنها. غیرقابل اعتماد.سطحی ودارای نقائص عمده روش شناختی هستند: تنها14.3% پژوهشها پروژه هاازنظررعایت معیارهای ارکان تحقیق باامتیازممتاز.16.3%باامتیازخوب.30.6%باامتیازمتوسطو38.8%ضعیف وخیلی ضعیف ارزیابی شده اند.16.3%نمره ای کمتر از10گرفته واساساغیرقابل پذیرش بوده اندوبه تعبیری نزدیک به 70%پژوهشها(نمرات ج.د.ه)ازنظرساختاری ضعف داشته اند.

18- روندکیفی پروژه هامثبت بوده و30.6%تحقیقات با امتیازخوب وممتازارزیابی شده که11پروژه ازآنهامربوط به سالهای82-80است وازسال80به بعد اکثرتحقیقات انجام شده کمتردارای اشکال روش شناختی بوده اند.

19- بیشترین ضعف روش شناختی درمطالعات موجوددرزمینه های  زیر است:

الف)بیان مسئله ب)عدم اتصال فرضیه به مبانی نظری ج) عدم تعریف عملیاتی متغیرها د) مشخص  ننمودن سطح سنجش متغیرها ه) مبانی نظری وتجربی و) نتیجه گیری ز) بیان تنگناهای روش شناختی تحقیق

20- بهترین وضعیت مربوط است به:

الف) اهداف تحقیق ب)سئوالات تحقیق چ) روش شناسی تحقیق د) راهکارهای تحقیق ه) استفاده از فرضیه

 

10- فواید پژوهش حاضر:

1- شناسائی نقاط قوت وضعف پژوهشهای انجام شده 2- آگاهی ازآسیبهای جدی روش شناختی پژوهشها ودرنتیجه ساماندهی مجدد تحقیقات 3- اتصال حوزه پژوهش وبرنامه ریزی سازمان به یکدیگر4- گشودن باب گفتگوئی مقدماتی درباره روش شناسی حوزه مطالعاتی تحقیقات آموزشی وبسترسازی برای انجام روش فراتحلیل

11- اهم راهکارها:

الف)آموزشی: 1- برگزاری کارگاه آموزش روش تحقیق برای محققین 2- برگزاری سمینارسالیانه ارائه ونقد وبررسی تحقیقات انجام شده در همان سال با حضور اساتید.محققین وکارشناسان سازمان

ب) اجرائی: 1- بازنگری درمکانیزم انتخاب ناظرین پژوهشها 2- توجه به سوابق تجربی محقق 3- افزایش بودجه طرحهای پژوهشی  4-...

 

              محقق: علی فیض اللهی  

                   ناظر: دکتر یارمحمد قاسمی

 

والسلام

/ 0 نظر / 26 بازدید