رزومه پژوهشی:

بسمه تعالی

الف) پژوهش ها :

1-    عوامل مؤثربرانگیزه سرقت دراستان ایلام، استانداری ایلام ، 1374

2-    عوامل مؤثربرسوء مصرف موادمخدردربین دانش آموزان استان ایلام، آموزش وپرورش استان ایلام ، 1381

3-    عوامل اجتماعی مؤثربراعتیادجوانان دراستان ایلام، دانشگاه آزادایلام، 1380

4-    رابطه بین بیگانگی اجتماعی وانضباط اجتماعی دربین جوانان شهرایلام، 1379

5-    کتابنامه اقتصادی،اجتماعی،سیاسی وفرهنگی استان ایلام،استانداری ایلام،1378 

6-    عوامل موثربرمشارکت اجتماعی شهروندان درمدیریت شهری درشهرایلام، 1389

7-    فراتحلیل تحقیقات خودکشی دراستان ایلام، نیروی انتظامی استان ایلام، 1388

8-    عوامل فرسودگی شغلی کارکنان بنیادشهیداستان ایلام، همکاری با امیدعلی باپیری، 1386   

9-    فراتحلیل تحقیقات آموزشی آموزش وپرورش استان ایلام ، آموزش وپرورش استان،1382

١٠-  تعاونیهای سنتی دربین ایلات وعشایر استان ایلام ۱۳۷۱ 

- ١١ تحلیلی جامعه شناختی ازجنگ عراق علیه ایران۱۳۷۲    

١٢ -  بررسی وضعیت اشتغال،درآمدوفراغت زنان شاغل شهرایلام ۱۳۷۲

١٣ -  بررسی وضع فعالیت ومصرف کالای فرهنگی در شهر ایلام  ۱۳۷۸

١۴- بررسی فرایند پیدایش ورشدطبقه متوسط جدید درایران۱۳۷۵

 ١۵-  فراتحلیل مطالعات اعتیاد دراستان ایلام، دانشگاه ایلام، 1389

16- ساختار اجتماعی وفرهنگی عشایر ایلام ۱۳۷۹

ب) مقالات:

1- بررسی وضعیت مشارکت اقتصادی زنان دراستان ایلام، همایش ملی، 1385

2- بررسی راههای توسعه صنعت گردشگری ازمنظرجامعه شناسی توریسم، همایش ملی، 1385

3- عوامل مؤثربرمشارکت اجتماعی روستاییان ایلام،همایش ملی، 1388

4- فراتحلیل تحقیقات خودکشی دراستان ایلام، همایش ملی، 1388

5- مزایا وراهبردهای توسعه صنعت توریسم دراستان ایلام، همایش ملی، 1389

6- نقش فرهنگ ایثاروشهادت درتقویت سرمایه اجتماعی، همایش ملی،1389

7-بررسی مشکلات دانشجویان دانشگاه ایلام، 1387،مولف دوم، مجله علمی پژوهشی

8- عوامل اجتماعی مرتبط با اعتیاد دربین جوانان استان ایلام، فصلنامه علمی0 پژوهشی رفاه اجتماعی، 1387

9- بررسی تاثیرآموزش گروهی حل مساله برروی برخی ازویژگیهای روان شناختی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی، فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پژشکی ایلام

10- عوامل خانوادگی آموزشگاهی اعتیاددانش آموزان دراستان ایلام، همایش منطقه ای ایلام 1389

11- منزلت زن وانقلاب اسلامی(رویکردی انتقادی) -همایش اداره ارشاد ۱۳۷۶

12- توریسم چیست؟توریست کیست؟ -همایش اداره میراث ۱۳۷۵

13- نقش نخبگان محلی درجلب مشارکتهای روستائی -همایش اداره جهاد ۱۳۷۵

14- الگوهای جلب مشارکت اجتماعی روستائیان همایش  اداره جهاد ۱۳۷۷

15- مقایسه ابن خلدون وکارل مارکس-بحثی درجامعه شناسی جامعه شناسی-۱۳۷۶

16- مقایسه ابن خلدون وامیل دورکهایم -بحثی درجامعه شناسی جامعه شناسی-۱۳۷۶

 

/ 1 نظر / 39 بازدید
شاگردهمیشگی

این همه تحقیق انجام دادی استاد.خداتوفیقت بدهد.استفاده کردم همچنان ریزه خوارخوان علمت هستیم